Juridische kennisgevingen

Door verder te surfen op deze site aanvaardt u zonder enig voorbehoud de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden.
De versie van deze gebruiksvoorwaarden die momenteel online staat is de enige die kan worden afgedwongen tijdens de volledige gebruiksperiode van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.

 

Artikel 1 - Juridische informatie


Hierna de site: www.santalis.be
De site www.santalis.be wordt uitgegeven door de vennootschap Les Pharmaciens Associés N.V. met een maatschappelijk kapitaal van 150.000 euro, ingeschreven bij de Carrefourbank der Ondernemingen BCE onder het nummer BE 0898 893 060, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Anderlecht, Humaniteitslaan 55, 1070 Brussel, en vertegenwoordigd door de heer Bertrand Bussy, gedelegeerd bestuurder.
Webmaster: Nicolas Dupuis
E-mailadres: webmaster@astera.coop
De website santalis.be wordt gehost door CERP ROUEN SAS, 39/41 rue des Augustins - 76000 ROUEN - Tel: +33 235527000.

Productie: Adgensite Webmarketing

 

 


Artikel 2 - Inhoud van de site


Alle merken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, beelden (al dan niet geanimeerd), videofragmenten, geluiden, evenals alle informaticatoepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze site en, meer in het algemeen, alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.
Zij zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen inclusief computertoepassingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure inleidt zodra hij kennis heeft gekregen van dit ongeoorloofde gebruik, betekent niet dat hij dit gebruik aanvaardt en afziet van elke gerechtelijke procedure.

 


Artikel 3 - Beheer van de site


Voor het goede beheer van de site kan de uitgever op elk moment :
- de toegang tot de gehele site of een deel ervan opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen ervan voorbehouden aan een specifieke categorie internetgebruikers;
- alle informatie te verwijderen die de werking van de site kan verstoren of die in strijd is met nationale of internationale wetten of de regels van de netiquette
- de site op te schorten om hem bij te werken.
Artikel 4 - Verantwoordelijkheden


De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een defect, panne, moeilijkheid of onderbreking van de werking waardoor de toegang tot de site of tot een van zijn functionaliteiten wordt verhinderd.
U bent volledig verantwoordelijk voor de uitrusting die u gebruikt om verbinding te maken met de site. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virusaanvallen via het internet. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een gerechtelijke procedure tegen u:
- als gevolg van het gebruik van de site of een via het internet toegankelijke dienst;
- als gevolg van uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden.
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die aan u, aan derden en/of aan uw apparatuur wordt toegebracht als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de site en u ziet af van enige actie jegens de uitgever als gevolg daarvan.
Indien de uitgever door uw gebruik van de site in een minnelijke of gerechtelijke procedure verwikkeld raakt, kan hij tegen u een vordering instellen tot vergoeding van alle schade, sommen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien.

 


Artikel 5 - Hyperlinks


Het is u ten strengste verboden hyperlinks naar de gehele site of een deel ervan aan te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever die u per e-mail kunt aanvragen op het volgende adres: nicolasdupuis@astera.coop
Het staat de uitgever vrij deze toestemming te weigeren zonder dat hij zijn beslissing op enigerlei wijze hoeft te rechtvaardigen. Indien de uitgever zijn toestemming verleent, is deze toestemming in alle gevallen slechts tijdelijk en kan zij te allen tijde worden ingetrokken, zonder dat de uitgever gehouden is zijn beslissing te rechtvaardigen.
In ieder geval moet elke link worden ingetrokken op eenvoudig verzoek van de uitgever.
Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites valt niet onder de controle van de uitgever die elke verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan afwijst.

 


Artikel 6. Persoonlijke gegevens


Overeenkomstig de wet "tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" van 8 december 1992, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft elk lid recht op toegang tot de persoonsgegevens die hij via de site heeft ontvangen. Elk lid heeft het recht om deze gegevens te corrigeren door een bezoek te brengen aan de Site, onder de rubriek "Contact opnemen", door ons te schrijven of per post naar het volgende adres Les Pharmaciens Associés N.V., boulevard de l'humanité, 55, 1070 Anderlecht.
Les Pharmaciens Associés S.A. kan de informatie die de Leden op de Site verstrekken aan derden doorgeven. Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt om de communicatie te versterken en te personaliseren met name door middel van informatiebrieven/e-mails en om de Site te personaliseren volgens de voorkeuren van de Leden.

Les Pharmaciens Associés S.A. kan ook geconsolideerde statistieken met betrekking tot haar leden, verkopen, handelspatronen en informatie op de Site aan betrouwbare derden verstrekken maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten.
De persoonlijke gegevens die op de site kunnen worden verzameld worden in de eerste plaats door de uitgever gebruikt om de relatie met u te beheren. Zij wordt opgenomen in het klantenbestand van de uitgever en het aldus aangelegde bestand van persoonsgegevens wordt aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Indien u bij het raadplegen van de site toegang krijgt tot persoonsgegevens, dient u zich te onthouden van elke verzameling, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer of de reputatie van personen. De uitgever wijst elke verantwoordelijkheid in dit verband af.

 


Artikel 7 - Cookies


De site kan automatisch standaard informatie verzamelen zoals statistische informatie van de raadpleging "Google Analytics". Indirect verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om het volume, het type en het patroon van het verkeer dat deze site gebruikt te volgen, om het ontwerp en de lay-out van de site te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren.

 


Artikel 8 - Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden


Les Pharmaciens Associés S.A. behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. Elke nieuwe versie van deze gebruiksvoorwaarden zal vooraf worden aangekondigd op de pagina met juridische informatie van de rubriek Juridische informatie.
Bijgevolg nodigen wij u uit om deze bij elk bezoek aan de Site te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie ervan die permanent online op de Site beschikbaar is. Het staat u dan vrij om geen toegang te krijgen tot de Diensten indien de voorwaarden u niet aanstaan.
Elke wijziging zal onmiddellijk van kracht worden en zal enkel van toepassing zijn op Leden die de Diensten gebruiken na de genoemde wijziging.

 


Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

DE ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN ONDERWORPEN AAN HET BELGISCH RECHT. IN GEVAL VAN GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DE INTERPRETATIE, GELDIGHEID EN GEVOLGEN VAN DE ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN EN BIJ GEBREKE VAN EEN VOORAFGAANDE MINNELIJKE SCHIKKING, ZIJN UITSLUITEND DE RECHTBANKEN VAN BRUSSEL BEVOEGD.