Privacy

Inleiding


Met de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen is het noodzakelijk bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van de door ons verzamelde persoonlijke informatie te respecteren.
In het kader van haar activiteiten verzamelt SANTALIS persoonsgegevens.
De door SANTALIS verzamelde gegevens worden verzameld, geregistreerd en opgeslagen in overeenstemming met de bepalingen van de wet inzake informatietechnologie, bestanden en vrijheden van 30/7/2018 in de versie die van kracht is op de datum van dit document, alsmede met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 


De verwerkingsverantwoordelijke

SANTALIS is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

Voor vragen en om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met
De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van SANTALIS
Per e-mail: info@santalis.eu
Vermeld in de onderwerpregel "Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
Per post: Les Pharmaciens Associés N.V., Humaniteitslaan 55, 1070 Anderlecht.

 

Verzamelen van persoonlijke informatie

 


- Doeleinden


Voor haar interne behoeften verzamelt SANTALIS met name persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
→ het beheer van de klantencontacten van de apothekers van het netwerk;
→ beheer van haar productreserveringsaanvragen;
Op deze site wordt uw persoonlijke informatie verzameld via :

 
- Product reserveringsformulier


De informatie wordt gebruikt voor het verzenden van informatieberichten per sms over de beschikbaarheid van op de site gereserveerde producten.

 
- Inschrijvingsformulier nieuwsbrief


De informatie wordt gebruikt voor het verzenden van informatieve berichten per e-mail over promoties van uw apotheker (nieuwsbrief)
Rechtsgrondslag
Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van:
→ uw toestemming
→ het legitieme belang van SANTALIS

 
- De verzamelde persoonsgegevens


De verzamelde gegevens hebben voornamelijk betrekking op de persoonsgegevens van patiënten van apotheken van Santalis
Wij verzamelen de volgende informatie:
→ Voornaam
→ Achternaam
→ Mobiele telefoon (GSM)
→ E-mailadres
→ Voorschrift RID code
→ Nationaal registernummer
→ Geboortedatum

Velden gemarkeerd met een sterretje in een formulier zijn verplicht. Indien u ervoor kiest deze velden niet in te vullen zullen wij u de gevraagde diensten niet kunnen leveren.
Dit document kan worden gewijzigd, met name wanneer dat nodig is om te voldoen aan de verplichtingen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt verzameld via formulieren en door de interactiviteit tussen u en onze website. Wij gebruiken ook, zoals beschreven in de volgende sectie, cookies en/of logs om informatie over u te verzamelen.
De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de levering van de op onze website vermelde diensten.

 
- Duur van de opslag

De gegevens worden bewaard vanaf het moment dat ze door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verzameld of vanaf het laatste contact met de prospect (verzoek om documentatie, bijvoorbeeld), gedurende de tijd die nodig is om de door SANTALIS aangeboden diensten te verlenen, en worden na maximaal 3 jaar gewist.
Gegevens waarmee een recht kan worden aangetoond of een contract kan worden gesloten, of die worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kunnen gedurende een langere periode worden bewaard en gearchiveerd overeenkomstig de geldende bepalingen (met name die van het Wetboek van Koophandel, het Burgerlijk Wetboek of het Wetboek van Consumentenrecht).

 
- Ontvangers van de gegevens


Uw persoonlijke gegevens worden door SANTALIS gebruikt. De website clicandcollect.santalis.be wordt gehost door XXXXXX.

 
- Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie


Alleen de persoonsgegevens die in het kader van uw sollicitatie zijn verzameld, mogen buiten de Europese Unie worden doorgegeven aan personen die belang hebben bij de bestudering van uw sollicitatie (rekruteerder, operationeel personeel, besluitvormer, partner of klant van SANTALIS). SANTALIS zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot deze gegevens en dat deze niet worden opgeslagen of doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.

 


Uw rechten


Overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 22 van de RGPD kunt u de volgende rechten uitoefenen door contact op te nemen met de voor de verwerking verantwoordelijke, SANTALIS:

 
- Het herroepingsrecht


Hieronder wordt verstaan de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te verzoeken dat hun persoonlijke informatie niet meer op bijvoorbeeld een mailinglijst voorkomt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

 
- Recht van toegang


Het recht van toegang geeft u de mogelijkheid te weten te komen of er persoonsgegevens over u worden verzameld en verwerkt, en deze in een begrijpelijk formaat aan u meegedeeld te krijgen.
U hebt het recht om uw gegevens op elk moment en kosteloos te raadplegen. U kunt de volgende informatie krijgen:
→ De aard van de verwerking
→ De verzamelde persoonsgegevens
→ De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens zijn of zullen worden verstrekt.

 
- Recht op rechtzetting


Het recht op rechtzetting biedt u de mogelijkheid om onjuiste of onvolledige informatie over uzelf te corrigeren. Als SANTALIS weigert of niet binnen een maand optreedt kunt u een klacht sturen naar ......
Recht op wissen
→ Op grond van het recht op wissing kunt u verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist indien ten minste een van deze situaties met uw situatie overeenkomt:
→ U trekt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in (dit is uw recht op intrekking, zie hierboven)
→ Uw gegevens worden gebruikt voor prospectiedoeleinden
→ Uw gegevens zijn niet of niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt
→ Uw gegevens worden onwettig verwerkt
→ Uw gegevens werden verzameld toen u nog niet de digitale leeftijd had (vanaf 13 jaar in België)
→ Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan SANTALIS is onderworpen
→ U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en SANTALIS heeft geen legitieme of dwingende reden om dit verzoek niet in te willigen

 
- Recht van bezwaar


Het recht van bezwaar wordt gebruikt voor verwerking die niet op toestemming is gebaseerd. Het gaat om de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om de verwerking van hun persoonsgegevens definitief stop te zetten. SANTALIS kan uw verzoek echter weigeren indien wij een legitiem belang hebben bij het niet stopzetten van de verwerking dat voorrang heeft op dat van u.
Het recht van verzet betekent niet dat de gegevens worden gewist. Als u niet wilt dat SANTALIS uw persoonsgegevens langer bewaart, moet u gebruik maken van uw recht op gegevenswissing.

 
- Recht om gegevensverwerking te beperken


Het recht om uw gegevens te beperken is een recht dat een aanvulling vormt op uw andere rechten (rectificatie, verzet, enz.). Het heeft tot doel de verwerking van uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode na uw verzoek tot uitoefening van een recht stop te zetten.
U kunt verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens in deze situaties wordt beperkt:
Naast het recht op rectificatie betwist u de juistheid van uw persoonsgegevens en wenst u uw recht op beperking uit te oefenen. SANTALIS zal de door u gemelde onjuiste gegevens niet meer gebruiken, terwijl wij uw identiteit verifiëren en de gegevens rectificeren;
Als alternatief voor het verzoek om gegevenswissing: Situatie waarin de verwerking van uw gegevens onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en de voorkeur geeft aan het toepassen van de beperking;
Bij het ondernemen van gerechtelijke stappen: u kunt SANTALIS vragen uw persoonsgegevens te bewaren wanneer u gerechtelijke stappen onderneemt, indien dit nuttig voor u is. Wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is, ook als zij niet langer nuttig voor ons zijn;
In aanvulling op het recht van bezwaar: U heeft gebruik gemaakt van uw recht van bezwaar. SANTALIS kan weigeren maar er moeten legitieme redenen zijn om dit te doen die zwaarder wegen dan uw redenen. De verwerking van uw gegevens kan dan gedurende deze verificatieperiode worden beperkt;

 
- Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens


Het recht op overdraagbaarheid biedt u de mogelijkheid alle persoonlijke gegevens te verkrijgen die SANTALIS over u heeft verzameld. U kunt het dan doorgeven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
U ontvangt uw persoonsgegevens in een gestructureerd en algemeen gebruikt - voor de computer leesbaar - formaat, zodat u ze aan andere voor de verwerking verantwoordelijken kunt doorgeven.
In geval van problemen in verband met het beheer van zijn persoonsgegevens heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 


Cookies


Cookies kunnen automatisch op uw browser of terminal worden geïnstalleerd wanneer u onze site bezoekt. Een cookie is een element waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie met betrekking tot het surfen op de site van SANTALIS te registreren.
- Welke cookies worden waarschijnlijk geïnstalleerd wanneer u onze site bezoekt?
In ons geval gebruiken wij cookies om het publiek van onze site te meten met behulp van het programma Google Analytics.
- Hoe lang blijven de koekjes goed?


Er zijn twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden tijdelijk in de submap van uw browser aangemaakt wanneer u een website bezoekt. Zodra u de site verlaat, wordt het sessiecookie verwijderd.
De permanente cookiebestanden blijven in de submap van uw browser en worden opnieuw geactiveerd zodra u de website bezoekt die dat specifieke cookie heeft aangemaakt. Een persistent cookie blijft in de submap van de browser voor de duur die in het cookiebestand is vastgelegd.
Over het algemeen is de geldigheidsduur van een cookie maximaal 13 maanden.

- Kan ik het plaatsen van cookies op mijn computer weigeren?


U bent niet verplicht de opslag van cookies op uw terminal te aanvaarden. Wij kunnen u echter geen identieke gebruikerservaring garanderen als u de cookies verwijdert.
Hoe kan ik cookies instellen en verwijderen?
De instellingen van uw browser laten u toe om cookies te weigeren volgens de beschreven procedure.
Voor Google Chrome: klik hier
Voor Mozilla Firefox: klik hier
Voor Apple Safari: klik hier
U kunt ook raadplegen:
Het privacybeleid van Google voor informatie over de werking van het Google Analytics-instrument.

 


Links naar andere websites en sociale netwerken


Onze Platforms kunnen nu en dan links bevatten naar de websites van onze partners of bedrijven van derden. Deze websites hebben hun eigen privacybeleid en wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat door deze websites wordt gemaakt van de informatie die wordt verzameld wanneer u op deze links klikt. Wij raden u aan het privacybeleid van deze sites te lezen voordat u uw persoonlijke informatie aan hen verstrekt.

 


Veiligheid


De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt in een beveiligde omgeving bewaard. De mensen die voor ons werken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen, gebruiken wij de volgende maatregelen:
→ Secure Sockets Layer (SSL) protocol
→ Computer back-up
→ Firewalls
→ Wij streven naar een hoge mate van privacy door gebruik te maken van de nieuwste technologische innovaties om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Aangezien echter geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd een zeker risico verbonden aan het gebruik van het internet voor de overdracht van persoonlijke informatie.