AV/AGV

Artikel 1: DOEL

 


Het doel van deze "algemene gebruiksvoorwaarden" is een juridisch kader te bieden voor de voorwaarden voor de levering van de diensten van de website SANTALIS, https://clicandcollect.SANTALIS.be, en de subdomeinen ervan, hierna gezamenlijk "de Website" genoemd en het gebruik ervan door "de Gebruiker".
De gebruiksvoorwaarden moeten worden aanvaard door elke Gebruiker die toegang wil tot de Website. Door de toegang tot en het gebruik van de Website aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden (hierna de "Gebruiksvoorwaarden") zonder voorbehoud en verbindt u zich ertoe ze na te leven.


- Indien de Gebruiker de gebruiksvoorwaarden van dit contract niet aanvaardt, moet hij afzien van de toegang tot de diensten die door de Website worden aangeboden;
- SANTALIS behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen, te verbeteren en/of bij te werken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om de website te verbeteren. Elke gewijzigde versie van deze gebruiksvoorwaarden zal van toepassing zijn vanaf de dag van haar bekendmaking. SANTALIS zal de Gebruikers op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen. SANTALIS raadt de Gebruiker echter ook aan deze regelmatig te raadplegen. Het gebruik van de Website houdt een erkenning in van het bestaan van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, van hun bindende werking en van de verplichting ze na te leven;
- Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onafdwingbaar is of in strijd is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen;
- Deze gebruiksvoorwaarden zijn specifieke voorwaarden die uitsluitend betrekking hebben op het gebruik van de website en moeten worden aangevuld met elk ander juridisch document dat op de website wordt vermeld, met inbegrip van de algemene verkoopvoorwaarden, het beleid inzake het gebruik van cookies evenals het privacybeleid van SANTALIS, waarvan de gebruikers erkennen ze volledig en onherroepelijk te hebben gelezen en aanvaard.

 


Artikel 2: WETTELIJKE INFORMATIE


De Website wordt beheerd door (hierna genoemd "SANTALIS" of "het Bedrijf"), de vennootschap Les Pharmaciens Associés N.V. met een maatschappelijk kapitaal van 150.000 euro, ingeschreven bij de Carrefourbank der Ondernemingen BCE onder het nummer BE 0898 893 060, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Anderlecht, Humaniteitslaan 55, 1070 Brussel.
Bij vragen, klachten en/of opmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met SANTALIS op het volgende adres: info@santalis.eu in welk geval SANTALIS zich ertoe verbindt u binnen 7 kalenderdagen een antwoord te geven.

 


Artikel 3: DEFINITIES


Het doel van deze clausule is om de verschillende essentiële voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden te definiëren:
- Gebruiker: verwijst naar elke persoon die gebruik maakt van de Website of van een van de diensten die door de Website worden aangeboden;
- Clic and Collect: verwijst naar de SANTALIS Clic and Collect website.

 


Artikel 4: BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE


De Website biedt de Gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten
- Voorstelling van de producten en diensten van de apotheken van SANTALIS;
- De presentatie van promoties;
- De mogelijkheid om online producten te reserveren (Clic and Collect);
- De mogelijkheid om contact op te nemen met de apotheek van SANTALIS via het contactformulier op de site van de apotheker.
- De mogelijkheid om zich te abonneren op nieuwsbrieven en informatie te ontvangen over promoties.
De Website is overal gratis toegankelijk voor iedere Gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (computerhardware, software, internetverbinding, enz.) zijn ten laste van de gebruiker.
SANTALIS zal al het mogelijke doen om de toegang tot de Website zo goed mogelijk te verzekeren. Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name in geval van onderhoud en bijwerking, storingen of andere technische redenen. De Onderneming wijst derhalve alle verantwoordelijkheid af in geval van storingen, onderbrekingen of fouten op de Website, alsook voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker of derden. De Gebruiker kan nooit een klacht indienen tegen SANTALIS wanneer de reservering via de dienst Click and Collect mislukt of bemoeilijkt wordt ten gevolge van een storing op de website.
De Website is bestemd voor rechtspersonen en natuurlijke personen die meerderjarig zijn.
Door gebruik te maken van de website (met inbegrip van een eenvoudig bezoek aan de website, online reserveringen via Clic en Collect, en door contact op te nemen met SANTALIS) verbindt de gebruiker zich ertoe de geldende wetgeving na te leven en met name af te zien van
(a) de rechten van een derde partij schenden;
(b) handelingen te verrichten die schadelijk, bedreigend, kwetsend, lasterlijk, vernederend, gewelddadig, intimiderend, vulgair, obsceen, haatdragend of aanzettend tot haat zijn;
(c) valse, onjuiste of misleidende informatie of inhoud meedelen voor reclamedoeleinden, of waarvoor het van een derde een vergoeding of tegenprestatie heeft ontvangen
(d) zich voordoen als een persoon of entiteit, of een valse verklaring afleggen over of anderszins een verkeerde voorstelling geven van zijn band met een persoon of entiteit.
SANTALIS behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Site, en in het bijzonder tot Clic en Collect, te allen tijde te annuleren of op te schorten voor een Gebruiker wanneer er aanwijzingen zijn van een inbreuk op de toepasselijke wetgeving, op de overeenkomsten tussen SANTALIS en de Gebruiker (in het bijzonder de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden), op de rechten van derden, of wanneer de betrokken Gebruiker de belangen van SANTALIS, van de andere Gebruikers of van derden schaadt of dreigt te schaden.

 


Artikel 5: INTELLECTUELE EIGENDOM


Alle elementen van de website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de gebruikte software, de broncode, de lay-out, de tekst, de logo's, de foto's, de tekeningen, de beelden, de geluiden, de databanken, de naam ("SANTALIS"), evenals de handels- en domeinnamen) zijn creaties die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten, en met name door het auteursrecht, het merkenrecht, het databankenrecht, het modelrecht en de octrooien (hierna genoemd "Intellectuele eigendomsrechten").
Alle Intellectuele Eigendomsrechten behoren toe aan SANTALIS of zijn in de Website opgenomen met toestemming van de eigenaar van de betreffende rechten.
Geen enkel deel van de website zelf, noch de op de website gepresenteerde gegevens en informatie, mag worden opgenomen (anders dan wat nodig is om de website te gebruiken) of worden gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, gedistribueerd, verhuurd of verkocht, aan derden worden doorgegeven of op enigerlei wijze worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SANTALIS.
SANTALIS verleent de gebruiker een persoonlijke, tijdelijke, wereldwijde, niet-overdraagbare licentie om de website te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. De licentie wordt uitsluitend en alleen verleend om de Gebruiker in staat te stellen de Website voor strikt persoonlijke doeleinden te gebruiken, met uitsluiting van enig ander doel. De licentie wordt slechts verleend voor de duur van het gebruik van de Website. Onder gebruikslicentie wordt verstaan het recht om de Website via een verbinding met een elektronisch communicatienetwerk weer te geven en uit te voeren in overeenstemming met het doel ervan. De gebruiker mag de inhoud in geen geval ter beschikking stellen van derden en elk ander gebruik, met name aanpassing, wijziging, vertaling, arrangement, verspreiding, ontbinding, is strikt verboden, zonder dat deze opsomming limitatief is. Elk ander gebruik dan het gebruik waarvoor het bestemd is, is verboden. Dit verbod geldt ongeacht de wijze van reproductie, weergave en/of wijziging, en ongeacht de duur ervan.

 


Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT


De bronnen van de informatie, producten en diensten die op de Website worden gepresenteerd, worden betrouwbaar geacht. SANTALIS geeft echter geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de op de website aangeboden informatie. De informatie die op de Website wordt verstrekt, is louter informatief. Bijgevolg is alleen de Gebruiker volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de inhoud van deze Website.
De Website biedt Gebruikers de mogelijkheid om adviezen op de site te lezen. De gepubliceerde berichten zijn niet bedoeld ter vervanging van het professionele en geïndividualiseerde advies van een arts of apotheker, en zijn niet bedoeld als advies of aanbevelingen of instructies die bij het gebruik van producten moeten worden opgevolgd.
Elk gebruik van de dienst door de gebruiker dat direct of indirect tot schade leidt, zal aan SANTALIS moeten worden vergoed.
SANTALIS garandeert geen optimale veiligheid en vertrouwelijkheid van de overgedragen gegevens. De site verbindt zich er evenwel toe alle nodige middelen aan te wenden om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens zo goed mogelijk te waarborgen.
SANTALIS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of van niet te voorziene en onoverkomelijke handelingen van een derde. Bijgevolg kan SANTALIS niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van contracten die werden gesloten via de toegang tot haar website, voor het uitblijven van een antwoord op een verzoek om een offerte, contact of opleiding, of in geval van overmacht.
De Gebruiker verbindt er zich bijgevolg toe geen schadevergoeding te eisen ingevolge de onderbreking en de opschorting van de Website of de wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden.

 


Artikel 7: HYPERLINKEN


De internetsites waarnaar de gebruikers van de Website via hyperlinks kunnen worden verwezen, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze sites.
SANTALIS wijst alle verantwoordelijkheid af voor het materiaal en de gegevens van welke aard dan ook die op deze websites staan of verspreid worden en voor de verwerking van persoonsgegevens die daar plaatsvindt. De Vennootschap is immers alleen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op haar eigen Website plaatsvindt, zoals vermeld in het Privacybeleid.

 


ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS


De informatie die bij het reserveren van producten wordt gevraagd, is noodzakelijk en verplicht om toegang te krijgen tot bepaalde diensten die aan de Gebruiker worden aangeboden. In het bijzonder kan het e-mailadres door SANTALIS worden gebruikt voor de administratie en het beheer van de aangeboden dienst.
SANTALIS verzekert de Gebruiker dat persoonlijke informatie wordt verzameld en verwerkt met respect voor de privacy in overeenstemming met (i) de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming - de "GDPR") en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
Voor alle aangelegenheden in verband met de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker en cookies, wordt de Gebruiker verwezen naar de pagina Privacybeleid.

 


Artikel 9: TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE


De huidige Gebruiksvoorwaarden zijn volledig en uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. De keuze van het toepasselijke recht mag er evenwel niet toe leiden dat de consument de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht van zijn gewone verblijfplaats.
Voor elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van SANTALIS bevoegd. Indien de Gebruiker echter een consument is, zijn uitsluitend de rechtbanken van de woonplaats van de consument bevoegd.
U kunt deze sites ( https://consumentenombudsdienst.be/nl, en https://ec.europa.eu/consumers/odr in het geval van grensoverschrijdende geschillen) ook gebruiken om een beroep te doen op een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode door een klacht in te dienen met het oog op een buitengerechtelijke schikking.